1r de batxillerat

 Assignatures troncals generals

 Llengua Castellana

 Llengua estrangera

 Filosofia

 Fonaments de l'Art I

 Assignatura de lliure configuració (obligatòria) Llengua Catalana
 Assignatures troncals d'opció

 Cultura Audiovisual I

 Història del món contemporani o Literatura Universal

 Assignatures específiques

 Educació Física

 Dibuix Artístic I o Llenguatge i pràctica musical

Una d'entre les següents:

 Dibuix Tècnic I Volum

 Anàlisi Musical I

 Alemany I

Francés I

 Religió

 Cultura Científica

 Altres  Tutoria

 

2n de batxillerat

 Assignatures troncals generals

 Llengua Castellana

 Llengua estrangera

 Història d'Espanya

 Fonaments de l'Art II

Assignatura de lliure configuració (obligatòria)  Llengua Catalana
 Assignatures troncals d'opció

 Cultura Audiovisual II

 Disseny o Arts Escèniques

 Assignatures específiques

 Dibuix Artístic II o Història de la Música

Una d'entre les següents:

Dibuix Tècnic II o Tècniques d'Expressió Gràfico- plàstica

 Anàlisi Musical II

 Alemany II

 Francés II

 Història de la Filosofia

 Altres  Tutoria