Aquest curs s'ha de renovar una part del Consell Escolar. S'han d'elegir: 3 alumnes, 3 professors, 2 pares o mares i un representant del personal no docent.

 

Dates a tenir en compte són:

 • 13 octubre: exposició pública dels censos i informació a tota la comunitat.

 • 17 octubre: fi del termini de reclamacions als censos provisionals.

 • 20 octubre: publicació dels censos definitius.

 • 28 octubre: fi de presentació de candidatures, que es farà per escrit a secretaria.

 • 7 novembre: publicació i comunicació de les candidatures.

 • 8 novembre: fi del termini de reclamacions a les candidatures.

 • 10 novembre: publicació de les candidatures definitives i inici de campanya.

 • 14 novembre: claustre extraordinari.

 • 17 novembre: eleccions de l'alumnat.

 • 21 novembre: claustre extraordinari per a l'elecció de professorat.

 • 21 novembre: eleccions personal PAS.

 • 22 novembre: eleccions pares i mares.

 • 23 novembre: reunió junta electoral per a la proclamació de candidats/es electes.

 • 23 novembre: constitució del nou Consell escolar.

Us animam a tots i a totes a participar en les eleccions i a presentar la vostra candidatura.