Imprimeix
Categoria: Oferta educativa

El batxillerat està organitzat en dos cursos. Les matèries es divideixen en:

1r Batxillerat 2n Batxillerat
Matèries comunes Matèries comunes
Matèries de modalitat (3)‏ Matèries de modalitat (3)‏
Optativa ( 1)‏ Optativa ( 1)‏

 

Modalitats de Batxillerat
Arts Via Arts plàstiques, disseny i imatge
Via Arts escèniques, música i dansa
Ciències i tecnologia  
Humanitats i ciències socials

 

Matèries comunes
1r Batxillerat 2n Batxillerat
Ciències per al món contemporani
Educació Física
Filosofia i ciutadania
Llengua catalana i Lit. I
Llengua espanyola i Lit. I
Llengua estrangera I
Religió
Història de la filosofia
Història d’Espanya
Llengua catalana i Lit. II
Llengua espanyola i Lit. II
Llengua estrangera II


Matèries de modalitat i optatives:

Modalitat Arts Plàstiques
Primer curs Segon curs
Dibuix Artístic I
Dibuix Tècnic I
Volum / Cultura audiovisual
Dibuix Artístic II
Història de l’art
Disseny/
Tècniques gràficoplàstiques
Una optativa entre:

Taller de gravat
Taller de pintura

Una optativa entre:

Disseny
Tècniques gràficoplàstiques
Dibuix Tècnic II
Taller de Fotografia

 

Modalitat Arts Escèniques
Primer curs Segon curs
Anàlisi musical I
Cultura audiovisual
Llenguatge i pràctica musical
Anàlisi musical II
Literatura Universal
Arts escèniques
Història de la música i
de la dansa
Una optativa entre:

Tallers artístics

 

 

Modalitat Ciències i Tecnologia
Primer curs Segon curs
Física i Química
Matemàtiques 1
Biologia i geologia/ Dibuix tècnic I / Tecnologia industrial I
Biologia
Ciències de la Terra i mediambientals
Electrotècnia
Física
Química
Matemàtiques II
Una optativa entre:

Dibuix. Tècnic 1
Tècniques experimentals
Tecnologia de la informació i la comunicació
Economia

Una optativa entre:

Geologia
Dibuix tècnic II
Matemàtiques II
Física
Psicologia
Ampliació de matemàtiques

 

Modalitat d’Humanitats i Socials
Primer curs Segon curs
Llatí 1
Història del món contemp.
Grec 1
Economia
Matemàt. aplicades a les cc ss I
Llatí II
Matemàt. Aplicades a les cc ss II
Economia de l’empresa
Geografia
Grec II
Història de l’art
Una optativa entre:

Tec. de la informació i la com.
Alemany 1
Francès 1
Història i Cultura de les Illes Balears

Una optativa entre:

Alemany II,  Francès II
Fonaments d'administració
Psicologia
Literatura Universal