El batxillerat està organitzat en dos cursos. Les matèries es divideixen en:

  • Comunes: són les mateixes per a totes les modalitats i s'han de cursar obligatòriament
  • De modalitat: Depenen de la modalitat escollida. Se n'han de cursar 3.
  • Optatives: Algunes depenen de la modalitat. Se n'ha de cursar 1. S'oferiran les optatives que figuren dins cada modalitat mentre la matrícula sigui suficient.
1r Batxillerat 2n Batxillerat
Matèries comunes Matèries comunes
Matèries de modalitat (3)‏ Matèries de modalitat (3)‏
Optativa ( 1)‏ Optativa ( 1)‏

 

Modalitats de Batxillerat
Arts Via Arts plàstiques, disseny i imatge
Via Arts escèniques, música i dansa
Ciències i tecnologia  
Humanitats i ciències socials

 

Matèries comunes
1r Batxillerat 2n Batxillerat
Ciències per al món contemporani
Educació Física
Filosofia i ciutadania
Llengua catalana i Lit. I
Llengua espanyola i Lit. I
Llengua estrangera I
Religió
Història de la filosofia
Història d’Espanya
Llengua catalana i Lit. II
Llengua espanyola i Lit. II
Llengua estrangera II


Matèries de modalitat i optatives:

Modalitat Arts Plàstiques
Primer curs Segon curs
Dibuix Artístic I
Dibuix Tècnic I
Volum / Cultura audiovisual
Dibuix Artístic II
Història de l’art
Disseny/
Tècniques gràficoplàstiques
Una optativa entre:

Taller de gravat
Taller de pintura

Una optativa entre:

Disseny
Tècniques gràficoplàstiques
Dibuix Tècnic II
Taller de Fotografia

 

Modalitat Arts Escèniques
Primer curs Segon curs
Anàlisi musical I
Cultura audiovisual
Llenguatge i pràctica musical
Anàlisi musical II
Literatura Universal
Arts escèniques
Història de la música i
de la dansa
Una optativa entre:

Tallers artístics

 

 

Modalitat Ciències i Tecnologia
Primer curs Segon curs
Física i Química
Matemàtiques 1
Biologia i geologia/ Dibuix tècnic I / Tecnologia industrial I
Biologia
Ciències de la Terra i mediambientals
Electrotècnia
Física
Química
Matemàtiques II
Una optativa entre:

Dibuix. Tècnic 1
Tècniques experimentals
Tecnologia de la informació i la comunicació
Economia

Una optativa entre:

Geologia
Dibuix tècnic II
Matemàtiques II
Física
Psicologia
Ampliació de matemàtiques

 

Modalitat d’Humanitats i Socials
Primer curs Segon curs
Llatí 1
Història del món contemp.
Grec 1
Economia
Matemàt. aplicades a les cc ss I
Llatí II
Matemàt. Aplicades a les cc ss II
Economia de l’empresa
Geografia
Grec II
Història de l’art
Una optativa entre:

Tec. de la informació i la com.
Alemany 1
Francès 1
Història i Cultura de les Illes Balears

Una optativa entre:

Alemany II,  Francès II
Fonaments d'administració
Psicologia
Literatura Universal