En aquest enllaç podeu descarregar el tríptic informatiu del centre pel proper curs.

TRÍPTIC.

L'Institut d'Ensenyament Secundari Berenguer d'Anoia, obert des del curs 1970-71, compta amb una demostrada tradició que avala la qualitat del nostre ensenyament. Podríem resumir els nostres trets més característics amb els següents punts:

 • La llengua del Centre és la Catalana. Això significa que les comunicacions amb les famílies, les classes, els llibres de text i el material complementari són en Català.
 • La disciplina i l’ordre són les bases per a un bon clima de treball i aprofitament del temps.
 • Es duu un exhaustiu control de les faltes d’assistència. Comunicació escrita de les faltes a les famílies per correu. En casos que es detecten problemes es fa un seguiment i comunicació telefònica setmanals o diaris, si és necessari.
 • Duim a terme una acció tutorial que facilita una bona comunicació amb les famílies.
 • Educam la persona, no només acadèmicament: fomentam el respecte al mediambient, la solidaritat entre les persones, el respecte als altres, etc.
 • Donam molta importància als coneixements. Procuram que l’alumnat assoleixi un bon nivell.
 • Tenim una àmplia oferta d’optatives.
 • Preparam per al Batxillerat i posteriorment per a la universitat.
 • La nostra oferta de Batxillerats assegura la preparació per a totes les carreres universitàries.
 • També impartim Formació Professional de la família de comerç.
 • Oferim un programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI) de la familia de comerç.
 • Organitzam viatges i intercanvis com a canal per a l’aprenentatge i coneixement del món.
 • Tenim un programa de diversificació curricular de dos anys.
 • També funciona a l’Institut un Taller de Llengua i Cultura.
 • S’apliquen programes d’integració i compensatòria.
 • Aplicam un Projecte d'Intervenció Educativa (PIE). Consisteix en un tractament organitzatiu d’horaris, d’agrupaments de l'alumnat..., diferenciat, que permet una atenció més adequada a les particularitats de cada alumne.
 • Disposam d’un Departament d’Orientació complet.