Oferta educativa

 ASSIGNATURES

 Biologia i geologia

 Física i Química

 Geografia i Història

 Llengua Castellana i Literatura

 Llengua Catalana i Literatura

 Llengua estrangera: Anglés

 Matemàtiques Acadèmiques o Matemàtiques Aplicades

 Tecnologia II (en català o en anglés SSEE)

 Educació Física

 Religió o Valors Ètics

 Tutoria

Una de les següents:

 Alemany

 Francés

 Educació Plastica Visual i Audiovisual II

 Cultura Clàssica

Iniciació a l'Activitat emprenedora i Empresarial

 Música II

*És possible que algunes d'aquestes matèries no es puguin fer a causa de manca de matrícula o incompatibilitat horària.

  ASSIGNATURES

 Física i Química

 Geografia i Història

 Llengua Castellana i Literatura

 Llengua Catalana i Literatura

 Llengua Estrangera: Anglès

 Matemàtiques

 Educació Física

 Religió o Valors Ètics

 Tecnologia I (en català o en anglés SSEE)

 Tutoria

Dues de les següents:

 Alemany

 Francés

 Educació Plàstica, Visual i Audiovisual II

 Música II

 

  ASSIGNATURES

 Biologia i Geologia

 Geografia i Història

 Llengua Castellana i Literatura

 Llengua Catalana i Literatura

 Llengua estrangera: Anglès

 Matemàtiques

 Educació Física

 Educació Plàstica Visual i Audiovisual I

 Música I (en català o en anglès)

 Religió o Valors Ètics

 Tutoria

1r de batxillerat

 Assignatures troncals generals

 Llengua Castellana

 Llengua estrangera

 Filosofia

 Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I

 Assignatures de lliure configuració (obligatòria) Llengua Catalana
 Assignatures troncals d'opció

 Història del Món Contemporani

 Economia

 Assignatures específiques

 Educació Física

Cultura Científica o Literatura Universal o Llatí I

Una d'entre les següents:

 Alemany I

 Francés I

 Cultura Audiovisual I

 Religió

Tecnologies de la Informació i la Comunicació I (TIC I)

 Altres

 Tutoria

 

2n de batxillerat

 Assignatures troncals generals

 Llengua Castellana

 Llengua estrangera

 Història d'Espanya

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II

Assignatures de lliure configuració (obligatòria)  Llengua Catalana
 Assignatures troncals d'opció

 Economia de l'Empresa

 Geografia

 Assignatures específiques

 Història de la Filosofia

Una d'entre les següents:

 Alemany II

 Cultura Audiovisual II

 Francés II

Fonaments de l'Administració i Gestió

 Psicologia

 Tecnologies de la Informació i la Comunicació II (TIC II)

 Altres  Tutoria

1r de batxillerat

 Assignatures troncals generals

 Llengua Castellana

 Llengua estrangera

 Filosofia

 Llatí I

 Assignatures de lliure configuració (obligatòria)  Llengua Catalana
 Assignatures troncals d'opció

 Història del món contemporani

 Grec I o Economia

 Assignatures específiques

 Educació Física

 Cultura Científica o Literatura Universal

Una d'entre les següents:

 Alemany I

 Francés I

 Cultura Audiovisual I

 Economia

 Religió

 Tecnologies de la Informació i la Comunicació I (TIC I)

 Altres  Tutoria

 

2n de batxillerat

 Assignatures troncals generals

 Llengua Castellana

 Llengua estrangera

 Història d'Espanya

 Llatí II

Assignatures de lliure configuració (obligatòria)  Llengua Catalana
 Assignatures troncals d'opció

 Història de l'Art

 Grec II o Geografia

 Assignatures específiques

 Història de la Filosofia

Una d'entre les següents:

 Alemany II

 Cultura Audiovisual II

 Francés II

 Psicologia

 Tecnologies de la Informació i la Comunicació II (TIC II)

 Altres  Tutoria

Subcategories

Batxillerat d'Arts

Batxillerat Científic i tecnològic

Batxillerat de Ciències Socials i Humanitats

Formació Professional Bàsica

Formació Professional Bàsica en serveis comercials

Grau Mitjà

Tècnic en activitats comercials.

Grau Superior

Tècnic superior en gestió de vendes i espais comercials

Tècnic superior en publicitat i màrqueting

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO