Imprimeix
Categoria: Oferta educativa
 ASSIGNATURES

 Geografia i Història

 Llengua Castellana i Literatura

 Llengua Catalana i Literatura

 Llengua Estrangera: Anglès

 Educació Física

 Religió o Valors Ètics

 Tutoria

 Matemàtiques Acadèmiques

Dues de les següents:

 Biologia i Geologia

 Física i Química (en català o en anglès)

 Economia

 Llatí

 Matemàtiques Aplicades

Dues de les següents:

 Ciències Aplicades a FP

 Iniciació a l'Activitat Empresarial

 Tecnologia

 

Una de les següents:

 Alemany

 Educació Plàstica i Visual

 Francés

 Música

 Tecnologia 

 Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)

 Introducció a la Filosofia

 Arts Escèniques i Dansa

 Cultura Classica

 Cultura Científica

*És possible que algunes d'aquestes matèries no es puguin fer a causa de manca de matrícula o incompatibilitat horària.