1r de batxillerat

 Assignatures troncals generals

 Llengua Castellana

 Llengua estrangera

 Filosofia

 Llatí I

 Assignatures de lliure configuració (obligatòria)  Llengua Catalana
 Assignatures troncals d'opció

 Història del món contemporani

 Grec I o Economia

 Assignatures específiques

 Educació Física

 Cultura Científica o Literatura Universal

Una d'entre les següents:

 Alemany I

 Francés I

 Cultura Audiovisual I

 Economia

 Religió

 Tecnologies de la Informació i la Comunicació I (TIC I)

 Altres  Tutoria

 

2n de batxillerat

 Assignatures troncals generals

 Llengua Castellana

 Llengua estrangera

 Història d'Espanya

 Llatí II

Assignatures de lliure configuració (obligatòria)  Llengua Catalana
 Assignatures troncals d'opció

 Història de l'Art

 Grec II o Geografia

 Assignatures específiques

 Història de la Filosofia

Una d'entre les següents:

 Alemany II

 Cultura Audiovisual II

 Francés II

 Psicologia

 Tecnologies de la Informació i la Comunicació II (TIC II)

 Altres  Tutoria