1r de batxillerat

 Assignatures troncals generals

 Llengua Castellana

 Llengua estrangera

 Filosofia

 Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I

 Assignatures de lliure configuració (obligatòria) Llengua Catalana
 Assignatures troncals d'opció

 Història del Món Contemporani

 Economia

 Assignatures específiques

 Educació Física

Cultura Científica o Literatura Universal o Llatí I

Una d'entre les següents:

 Alemany I

 Francés I

 Cultura Audiovisual I

 Religió

Tecnologies de la Informació i la Comunicació I (TIC I)

 Altres

 Tutoria

 

2n de batxillerat

 Assignatures troncals generals

 Llengua Castellana

 Llengua estrangera

 Història d'Espanya

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II

Assignatures de lliure configuració (obligatòria)  Llengua Catalana
 Assignatures troncals d'opció

 Economia de l'Empresa

 Geografia

 Assignatures específiques

 Història de la Filosofia

Una d'entre les següents:

 Alemany II

 Cultura Audiovisual II

 Francés II

Fonaments de l'Administració i Gestió

 Psicologia

 Tecnologies de la Informació i la Comunicació II (TIC II)

 Altres  Tutoria