Completa el factor de conversió per passar aquest
volum a metres cúbics. Col·loca també el resultat correcte.
28 cm3
10-6 m3
1 cm3
2,8·10-5m3
 
1000 cm3
10-2 m3
0,28 m3