NORMES SEGURETAT EN EL LABORATORI DE QUÍMICA

Normes i recomanacions generals

 • Al laboratori només s'hi pot anar amb el quadern i la calculadora. Els altres objectes i roba (maleta, abric, bufanda, corbata, etc). han de quedar al aula.
 • A l’entrada i sortida del laboratori, no s’ha de córrer, ni frissar.
 • Ningú s'ha de moure del lloc que té assignat. Si s’ha de demanar alguna cosa, s’ha d’avisar el professor, sense moure’s del lloc.
 • S’han de seguir les normes del professor i del guió de pràctiques, que s’ha d’haver llegit abans. S’ha d’avisar al professor de qualsevol dubte o incident que es produeixi.
 • Està prohibit treure productes o materials del laboratori sense autorització.
 • El lloc de treball s’ha de mantenir sempre net i en ordre. La taula de treball ha d’estar lliure d’objectes innecessaris per fer feina.
 • S’han de llençar els objectes de vidre romputs només a recipients que tinguin aquesta finalitat.
 • Cal col·locar els residus a llocs destinats amb aquest fi i seguir els procediment adequats per eliminar-los.
 • Cal netejar IMMEDIATAMENT qualsevol vessament de producte químic, seguint les recomanacions del professorat.

Normes i recomanacions personals

 • No es pot menjar ni beure al laboratori.
 • Durant el treball al laboratori no s’han d’usar lents de contacte.
 • S’ha d’evitar l’ús de polseres, anells, penjolls, mànigues amples o bufandes que es puguin introduir o enganxar-se en els objectes o muntatges de treball. També s’han de dur els cabells recollits.
 • S’ha d’evitar qualsevol acció que provoqui transferència d’agents químics a la boca, com, per exemple, aferrar etiquetes o mossegar bolígrafs.
 • Es recomana l’ús de bates de laboratori.
 • L’organisme pot absorbir alguns productes químics a través de la pell, per això, per evitar el contacte de la pell amb els productes químics, es recomana l’ús de guants adequats.
 • Si s’han de manipular materials calents, és obligatori usar guants de protecció davant la calor. En especial, cal anar en compte amb el vidre calent, perquè el seu aspecte no el delata.

Normes i recomanacions a l’hora de manipular els productes químics

 • S’han de comprovar les etiquetes abans d’utilitzar els productes.
 • Els productes tòxics, volàtils i/o inflamables s’han de manipular en vitrines.
 • Els àcids sempre es diluiran posant-los sobre aigua i mai posant aigua sobre els àcids concentrats.
 • Abans d’usar productes inflamables s’haurà de comprovar que a prop no hi ha cremadors encesos o qualsevol focus d’ignició.
 • Per escalfar productes inflamables s’ha de fer servir una manta o placa calefactora, mai un fogó amb flama.
 • Mai no s’ha de pipetejar amb la boca, cal utilitzar una pera succionadora.
 • No s’ha d’ensumar mai un gas directament, sinó que s’ha d’acostar el gas cap al nas, amb la mà.
 • Quan s’escalfin tubs d’assaig, mai no s’han de dirigir cap a les persones. Els tubs s’han d’escalfar pel mig de la zona plena i donant petites voltes, mai pel fons.
 • Mai no s’han d’escalfar recipients tancats.
 • Sempre que es faci un transvasament de producte s’ha de fer amb un embut o bé amb una vareta de vidre per evitar esquitxades.
 • Els taps dels reactius mai no s’han de deixar damunt la taula, per tal d’evitar possibles contaminacions.
 • Cal vigilar que les espàtules, pipetes i, en general tots els estris per manipular reactius, estiguin ben nets i eixuts abans d’empar-los.
 • Un cop extreta la quantitat de producte necessària, hem de tancar els recipients IMMEDIATAMENT. Alguns productes alliberen gran quantitat de vapors perjudicials
 • Si sobra alguna quantitat de reactiu, mai no s’ha de tornar a introduir al recipient original d’aquesta manera s’evitarà que es contamini.

PERILLOSITAT DELS PRODUCTES QUÍMICS I PICTOGRAMES (adaptats d'uns dibuixos de Felix Vallés)

   A continuació hi figuren alguns dels pictogrames utilitzats per indicar el grau de perillositat del productes químics. Cal tenir present que moltes substàncies d'ús domèstic estan incloses dins la llista de productes perillosos. A cada categoria, hi trobareu alguns exemples.

Punt d’ignició baix
Allunyar-los de la font de calor

Metanol (esperit de cremar)
Etanol (esperit de vi)
Dissolvents de pintures
Aerosols

Afavoreixen la combustió
En contacte amb substàncies inflamables produeixen una reacció molt exotèrmica
Aigua oxigenada (peròxid d'hidrogen)
Olis de teca

En contacte amb els teixits vius poden produir la seva destrucció
Salfuman (àcid clorhídric)
Lleixiu (hipoclorit sòdic)
Netejadors de sanitaris
Desincrustants i decapants
Sosa càustica (hidròxid sòdic) i altres desembussadors.

El producte o els seus vapors, en contacte amb la pell o mucoses, produeixen inflamacions.
Amoníac de neteja (hidròxid amònic)
Lleixiu (hipoclorit sòdic)
Clor per a piscines

Substàncies i preparats que, per inhalació, ingestió o penetració cutània en molt petita quantitat poden provocar efectes molt greus.
Metanol (esperit de cremar)
Etanol (esperit de vi)
Desinfectants, insecticides i herbicides
Coles de contacte
Dissolvents de pintures

Substàncies que per inhalació, ingestió o penetració cutània poden provocar efectes aguts o crònics
Productes de neteja
Decapants de pintura
Dissolvents de pintures
Aiguarràs

Perillósos en contacte amb l’aire o el calor
Poden produir explosions
"Sprays" (aerosols en general) fins i tot buids
Etanol (esperit de vi)
Petards, bengales de senyalització
Recipients amb benzina o alcohol
gas butà o propà

Presenten un perill immediat o futur per a un o més components del medi ambient
Piles de mercuri (botó)
Plaguicides
Pesticides
Metalls pesants (plom, mercuri, cadmi, coure de piles, circuits electrònics...)
Propulsors d'arerosols i gasos de circuits de refrigeració (CFC)