Exemples de muntatges de prąctiques

Material de laboratori

Equip de destil·lació

   Format per:

 • suport(2), nou(2), cčrcol, reixeta d'amiant (per protegir el vidre) i pinces(2)
 • bec bunsen o una altra font de calor (manta elčctrica, fogonet de gas...)
 • matrąs de destil·lació amb dos taps foradats i uns trossets de porcellana porosa a l'interior (per evitar les singlotades durant l'ebullició)
 • termņmetre per controlar la temperatura dels vapors
 • refrigerant per condensar els vapors. Estą connectat a l'aixeta (bec inferior) i a la pica (bec superior) amb dos tubs de goma. Hi ha de circular aigua contķnuament (un cabal mķnim)
 • vas de precipitats o qualsevol altre recipient per recollir el destil·lat.


Filtració al buid

Format per:

 • matrąs kitasato amb un tap foradat
 • Embut buchner encaixat en el tap
 • paper de filtre tallat rodó, amb un diąmetre un poc inferior a l'interior del buchner, per tal que quedi ben atesat al fons, sense doblegar-se a les parets
 • bomba de buid (mecąnica o trompa d'aigua) connectada al kitasato amb un tub de goma de pressió.


Recollida de gasos

Format per:

 • Recipient on es fa la reacció que produeix el gas, tancat amb un tap travessat per un tub.
 • Tub de goma o de pląstic per conduir el gas fins el recipient receptor.
 • Recipient ample amb aigua.
 • Proveta plena d'aigua, col·locada boca avall sobre el recipient ample i subjectada amb unes pinces. El gas bombolleja dins la proveta i la va omplint. L'escala de la proveta permet mesurar el volum da gas obtingut.