Departament de Física i Química

Estructura dels informes de laboratori

Model d'informe


TÍTOL

Autor/s

Resum:

S'ha de resumir, en un màxim de 4 línies, el tema del treball, la metodologia seguida i els resultats més importants obtinguts.

Introducció

Plantejament del problema a estudiar, amb l'especificació clara dels objectius.
Breu introducció teòrico-experimental que situï en els antecedents del problema.

Disseny experimental

Formulació de les hipòtesis i disseny d'experiments per poder-les comprovar. Han de quedar ben clares les variables a estudiar i quines seran les controlades i quines les dependents.
Si cal, s'han de dissenyar experiments diferents per a cada hipòtesi.
S'ha de fer un esquema clar del muntatge experimental i una relació del material a emprar.

Procediment

Ha de contenir totes les anotacions del dia a dia durant la realització de l'experiència, amb els possibles problemes que sorgeixin, canvis de plantejaments o de disseny... Ve a ser el diari de laboratori.

Recollida i anàlisi de dades

Les dades obtingudes de l'experimentació s'han de presentar en taules, ben organitzades i diferenciant clarament les dades dels diferents experiments. Si hi ha més d'una taula, s'han de numerar i identificar adequadament.
S'ha de fer un tractament d'errors de les dades.
Per a l'anàlisi de les dades, s'han de representar gràficament, amb paper mil·limetrat. El gràfic ha d'estar numerat i ha de tenir una llegenda. Si l'anàlisi ho aconsella, s'ha de fer més d'un tipus de gràfic. Model de gràfic.
A partir de les gràfiques, si se'n poden deduir regularitats, aquestes s'han d'expressar en forma d'equacions.

El tractament de les dades es pot fer amb l'ajut d'algun programa de procés de fulls de càlcul, així com les gràfiques i la deducció de regularitats.

Conclusions

S'han d'especificar clarament cadascuna de les conclusions que podem deduir de l'experiència, relacionant-les amb les hipòtesis que havíem fer prèviament.

Referències o bibliografia

S'ha de fer una relació detallada de totes les fonts d'informació consultades: llibres o revistes (detallant capítols consultats), pàgines d'internet (donant l'adreça concreta de les consultes) ...