3-etil-2,5-dimetilhexà

1. Construeix la cadena de 6 C
    de l'hexà

2. Numera els sis carbonis
3. Col·loca els dos metils als
    carbonis 2 i 5

4. Col·loca l'etil al carboni 3
5. Acaba de col·locar els
    hidrògens a la cadena