Hidrocarburs
saturats
Hidrocarburs
insaturats
Hidrocarburs
cíclics
Hidrocarburs
aromàtics
Derivats
halogenats
Alcohols
i fenols

Èters

Aldehids
i cetones
Àcids
carboxíl·lics
Derivats
d'àcid
Amines
Amides
Nitrils
Nitroderivats
Resum nomenclatura

 Exercicis

Formulació orgànica(VIII)

Aldehids i cetones

Es caracteritzen per presentar com a grup funcional el grup carbonil C=O. Per formular-los, es poden considerar com a derivats dels hidrocarburs per substitució de dos àtoms d'hidrogen per un oxigen amb doble enllaç. La diferència entre aldehids i cetones està en la posició del grup carbonil: els aldehids presenten el grup carbonil en un carboni primari (com a màxim està unit a un altre carboni) i les cetones en un de secundari (que està unit a altres dos carbonis):

R-CHO
R-CO-R
aldehid
cetona
 • Els aldehids s'anomenen, quan són la funció principal, amb la terminació al precedida pel nom de l'hidrocarbur del qual deriven (amb la n de connexió). Si hi ha dues funcions aldehid a la cadena es posa dial. Normalment no cal indicar la posició de l'aldehid ja que sempre haurà d'estar a l'extrem d'una cadena. La cadena es numera a partir de l'aldehid. Exemples:
H2CO metanal o aldehid fòrmic
CH3-CHO etanal o aldehid acètic
CHO-CHO etandial
CH2=CH-CHO propenal o acroleïna
 • Pot passar que l'aldehid, tot i ésser la funció principal, no es pugui incloure dins la cadena principal, per exemple quan el grup carbonil estigui unit a un carboni d'un cicle o quan el compost tengui més de dues funcions aldehid (dins la cadena principal només n'hi poden entrar dues). En aquest cas, el grup -CHO s'anomena com carbaldehid al final de la cadena principal (el nom carbaldehid ja inclou el C del grup carbonil, per tant no s'ha de comptar amb la resta de cadena). Exemples:
benzencarbaldehid o benzaldehid
 
En aquest cas, es poden anomenar els tres grups aldehids com a carbaldehid i la cadena principal seria un pentà:
1,2,5-pentantricarbaldehid
 • Si l'aldehid no és la funció principal, s'anomena el grup - CHO amb el prefix formil, indicant la posició en què es troba. També es pot utilitzar aquesta nomenclatura quan el compost presenta més de dues funcions aldehid, tot i ésser la funció principal. Així, l'anterior compost, amb tres funcions aldehids, es podria anomenar 3-formilheptandial: s'agafa la cadena més llarga que inclogui dos aldehids com a cadena principal i la tercera funció aldehid s'anomena formil.
 • Les cetones s'anomenen, quan són la funció principal, amb la terminació -ona i, quan no ho són, amb el prefix oxo. Si cal, s'ha d'indicar la posició del grup carbonil. Per numerar es comença per l'extrem més pròxim al grup cetona. Es pot utilitzar també la nomenclatura funció-radical, anomenant els dos radicals units al grup carboni en ordre alfabètic i a continuació la paraula cetona. Exemples:
CH3-CO-CH3 propanona (acetona) o dimetil cetona
CH3-CO-CH2-CH2-CH3 pentan-2-ona o metil propil cetona
CH3-CO-CO-CH3 butandiona
CH3-CO-CHO (2-)oxopropanal (el localitzador no és necessari)
CHO-CH2-CH2-CO-CH3 4-oxopentanal
ciclohexanona
fenil metil cetona (acetofenona)

EXERCICIS

 1. Formula: a) 2-metilpropanal; b) 2-metilprop-2-enal; c) ciclopentancarbaldehid;
  d) 3-fenilhexa
  -2,4-diendial; e) 2,5-dimetilbenzaldehid.f) ciclopentanona; g) 3,3-dimetilbutanona; h) 2,6-dimetilhept-2-en-4-ona; i) 3-oxobutanal; j) difenilmetanona; k) 4,5-dibromo-3,7-dioxooctandial
 2. Anomena:
   


 3. a) Els aldehids són composts resultants de l'oxidació parcial dels alcohols. Solen tenir una olor característica. Per exemple, l'acroleïna (prop-2-enal) es forma quan s'encalenteixen fortament els greixos i olis i és la responsable de la seva olor. D'altres tenen una olor més agradable i s'empren en perfumeria i com a aditius en alimentació, com la vainillina (4-hidroxi-3-metoxibenzaldehid) o el citral (3,7-dimetilocta-2-6-dienal). Cerca'n un poc més d'informació i formula'ls.
  b) Informa't sobre l'acetona (propanona), la cetona més coneguda. La funció cetona està present en molts composts com en l'aroma de la margarina (diacetil o butandiona), l'hormona masculina, la testosterona o la càmfora.

pàgina anterior
inici pàgina
pàgina següent