Hidrocarburs
saturats
Hidrocarburs
insaturats
Hidrocarburs
cíclics
Hidrocarburs
aromàtics
Derivats
halogenats
Alcohols
i fenols

Èters

Aldehids
i cetones
Àcids
carboxíl·lics
Derivats
d'àcid
Amines
Amides
Nitrils
Nitroderivats
Resum nomenclatura

 Exercicis

Formulació orgànica(VII)

Èters

Els èters són composts d'estructura R- O- R', és a dir, dos radicals hidrocarbonats units per un àtom d'oxigen.

  • Per anomenar-los, s'escull primer la cadena principal entre els dos radicals. S'anomena l'arrel de la cadena secundària acabada en oxi i a continuació s'anomena la cadena principal. S'ha d'especificar, si cal, la posició de la cadena secundària.
  • Es pot utilitzar també la nomenclatura funció-radical: s'anomenen, en ordre alfabètic, els dos radicals units a l'oxigen acabats en il i, a continuació, s'escriu èter. Exemples:
CH3-O-CH2-CH3 metoxietà o etil metil èter
CH3-CH2-CH2-CH2-O-CH3 1-metoxibutà o butil metil èter
C6H5-0-CH2-CH3 etoxibenzè o etil fenil èter
2-etoxipentà o etil(1-metilbutil) èter
CH3-CH2-O-CH2-CH2OH 2-etoxietanol


EXERCICIS

  1. Formula: a) metoxibenzè (o anisol); b) etoxiciclopentà; c) fenil propil èter; d) èter difenílic;
    e) m-dietoxibenzè
  2. Anomena:
a) CH3-O-CH3
b) CH2=CH-CH=CH2-O-CH2=CH3
c) CH3-O-CH2-CH=CH-CHOH-CH3
d)
e)
  1. Els èters s'utilitzen com a dissolvents i també com a anestèsics. Cerca informació de l'èter dietílic (conegut simplement com a èter) i de l'èter divinílic.


pàgina anterior
inici pàgina
pàgina següent