Hidrocarburs
saturats
Hidrocarburs
insaturats
Hidrocarburs
cíclics
Hidrocarburs
aromàtics
Derivats
halogenats
Alcohols
i fenols

Èters

Aldehids
i cetones
Àcids
carboxíl·lics
Derivats
d'àcid
Amines
Amides
Nitrils
Nitroderivats
Resum nomenclatura

 Exercicis

Formulació orgànica(VI)

Alcohols i fenols

Es caracteritzen per tenir el grup funcional hidroxil (-OH). Els alcohols el presenten unit a una cadena alifàtica i els fenols a un anell aromàtic. Encara que presenten el mateix grup funcional, les propietats d'uns i dels altres són molt diferents.

 • Per formular-los se'ls pot considerar derivats dels hidrocarburs per substitució d'un àtom d'hidrogen per un grup -OH.
 • Nomenclatura dels alcohols:
  • la cadena principal és aquella que conté un major nombre de grups hidroxil (mentre la molècula no contingui un altre grup més preferent).
  • Es numera la cadena principal de manera que els grups OH tenguin els números més baixos possibles (amb preferència sobre fenols, èters, dobles i triples enllaços i halògens).
  • S'anomena l'hidrocarbur de la cadena principal acabat en n i a continuació la terminació ol, diol (si hi ha dos grups OH), ... S'ha d'especificar el nº del carboni al qual està unit el grup OH. Exemples:
CH3OH metanol (alcohol metílic)
CH3-CH2OH etanol (alcohol etílic)
CH3-CH2-CH2OH propan-1-ol
CH3-CHOH-CH2-CH2OH butan-1,3-diol
CH2OH-CH2OH etan-1,2-diol (etilenglicol)
CH2OH-CHOH-CH2OH propantriol (glicerina)
 • Si el compost a anomenar té algun grup funcional prioritari respecte a l'alcohol (vegeu l'ordre de prioritats), s'anomena el grup OH com a substituent amb hidroxi.
 • Els fenols s'anomenen també amb la terminació n més ol, diol, etc. Algunes vegades s'empra el prefix hidroxi. Exemples:
      
fenol
benzen-1,4-diol o p-hidroxifenol
      
m-metilfenol

EXERCICIS

 1. Formula: a) propan-1,2-diol; b) 2-metilpropan-2-ol; c) prop-2-en-1-ol; d) 1,2-difeniletandiol; e) fenilmetanol o alcohol benzílic; f) 5-cloro-4-etil-5-metiloctan-2,4-diol.
 2. Anomena:
     

 3. De ben segur que has sentit a parlar de l'alcohol metílic (esperit de cremar), de l'etílic (esperit del vi) o de la glicerina. Cerca informació d'aquests composts: d'on s'obtenen, aplicacions, perills,...
pàgina anterior
inici pàgina
pàgina següent