Hidrocarburs
saturats
Hidrocarburs
insaturats
Hidrocarburs
cíclics
Hidrocarburs
aromàtics
Derivats
halogenats
Alcohols
i fenols

Èters

Aldehids
i cetones
Àcids
carboxíl·lics
Derivats
d'àcid
Amines
Amides
Nitrils
Nitroderivats
Resum nomenclatura

 Exercicis

Formulació orgànica(V)

Derivats halogenats

Són composts derivats dels hidrocarburs per substitució d'un o més àtoms d'hidrogen per un o més àtoms d'halògens (F, Cl, Br o I).

 • S''anomenen com a substituents amb els noms fluoro, cloro, bromo i iodo. Es col·loquen per ordre alfabètic amb els radicals hidrocarbonats. Per triar la cadena principal i numerar-la, se'ls dóna la mateixa importància que als radicals hidrocarbonats.
 • Per a composts senzills, s'utilitza també la nomenclatura de funció-radical: s'anomenen com a halurs del radicals als quals estan units.
  Exemples:
  CH3-Cl clorometà o clorur de metil
  CH3-CHBr-CH3 2-bromopropà o bromur d'isopropil
  CHCl2-CH(CH3)-CH2Br 3-bromo-1,1-dicloro-2-metilpropà
  CH2=CH-Cl cloroetè o clorur de vinil

EXERCICIS:

 1. Formula: a) 1-cloroprop-1-è; b) o-dibromobenzè; c) 1,1,1-tricloroetà; d) m-(2-iodo-2metilbutil)bromobenzè
 2. Anomena: a) CHCl=CBr2; b) CHCl3; c) C6H5Br; d) CH2F-CH2Cl;
  e) CH3-CHBr-CH=CCl-CH2-CH=CH2
 3. Hi ha un bon nombre de derivats halogenats que tenen, o han tengut, aplicacions conegudes, algunes tristement conegudes. Investiga el que puguis de: cloroform (triclorometà); freó (diclorodifluorometà); tefló (polímer) i DDT (diclorodifeniltricloroetà)
pàgina anterior
inici pàgina
pàgina següent