Hidrocarburs
saturats
Hidrocarburs
insaturats
Hidrocarburs
cíclics
Hidrocarburs
aromàtics
Derivats
halogenats
Alcohols
i fenols

Èters

Aldehids
i cetones
Àcids
carboxíl·lics
Derivats
d'àcid
Amines
Amides
Nitrils
Nitroderivats
Resum nomenclatura

 Exercicis

Formulació orgànica(IV)

Hidrocarburs aromàtics

Són derivats del benzè o ciclohexa-1,3,5-triè: C6H6

Qualsevol de les anteriors estructures és correcta. De fet, el benzè té els tres dobles enllaços deslocalitzats. La forma que s'empra més és la que té el cercle dins el cicle. Les substàncies amb dobles enllaços deslocalitzats tenen una gran estabilitat, fet que repercuteix en les propietats físiques i químiques. En el cas d'aquests hidrocarburs es diu que presenten aromaticitat

  • Quan el benzè és la cadena principal, les cadenes laterals s'anomenen com a substituents. Si presenta un sol substituent, no cal indicar la seva posició. Si hi ha dos substituents, les seves posicions poden ser 1,2 o 1,3 o 1,4. Freqüentment s'utilitzen per indicar-les els prefixos o- (orto o 1,2), m- (meta o 1,3) i p- (para o 1,4). Quan hi ha 3 o més substituents, la seva posició s'ha d'indicar amb números. Exemples:
metilbenzè o toluè
o-dimetilbenzè
m-dimetilbenzè
     
p-dimetilbenzè
vinilbenzè (estirè)
2-etil-1-metil-3-propilbenzè
  • Quan el benzè no és la cadena principal, s'anomena amb el nom fenil. Es pot formular també com C6H5-. Exemple:
1,2-difeniletà
  • Existeixen hidrocarburs aromàtics formats per estructures més complexes, com els anells aromàtics condensats:
naftalè
antracè
fenantrè

EXERCICIS

  1. Formula: a) p-dimetilbenzè (p-xilè); b) m-etilpropilbenzè; c) 1,4-divinilbenzè;
    d) 4-etiniltoluè; e) trifenilmetà; f) 1-fenilocta
    -3,5-diè; g) 2-fenil-4-metilpent-1-è
  2. Anomena:
 
  1. Cerca el que puguis sobre el benzè i altres dissolvents utilitzats que contenen hidrocarburs aromàtics (usos, toxicitat...)
pàgina anterior
inici pàgina
pàgina següent