Hidrocarburs
saturats
Hidrocarburs
insaturats
Hidrocarburs
cíclics
Hidrocarburs
aromàtics
Derivats
halogenats
Alcohols
i fenols

Èters

Aldehids
i cetones
Àcids
carboxíl·lics
Derivats
d'àcid
Amines
Amides
Nitrils
Nitroderivats
Resum nomenclatura

 Exercicis

Formulació orgànica(III)

Hidrocarburs cíclics

Són hidrocarburs de cadena tancada. Poden ser saturats o insaturats amb dobles i, molt rares vegades, triples enllaços.

  • S'anomenen igual que els hidrocarburs de cadena oberta amb el mateix nombre de carbonis amb el prefix ciclo.
  • Per formular-los es representa el polígon regular del mateix nombre de costats que carbonis tengui el cicle. Se sol ometre la representació dels carbonis i hidrògens. Es dóna per supo-sat que a cada vèrtex hi ha un àtom de carboni i hidrògens suficients per saturar les seves valències. Els costats del polígon representen els enllaços entre carbonis. Exemples:

 
ciclopropà

 
ciclobutà

 
ciclopentà
ciclohexè
  • Per tal d'indicar la posició d'un doble enllaç o d'un substituent, se numera el cicle de manera que els enllaços dobles, i en segon terme els substituents, tenguin els números més baixos possibles. Exemples:

 
4,4-dimetilciclopentè
1,2-dimetilciclopropà
  • Quan presentin unida una cadena lineal llarga o amb altres substituents, es pot anomenar el cicle com un substituent amb la terminació il. Així, per exemple

2-metil-4-ciclopropilheptà
 
  1. EXERCICIS:
    Formula: a) etilciclopentà; b) 3-etil-5-metilciclohexa
    -1,3-diè; c) 4-ciclopentil-3-etilhepta-2,5-diè; d) ciclohexa-1,3,5,-triè.
  2. Anomena:

 

pàgina anterior
inici pàgina
pàgina següent