Hidrocarburs
saturats
Hidrocarburs
insaturats
Hidrocarburs
cíclics
Hidrocarburs
aromàtics
Derivats
halogenats
Alcohols
i fenols

Èters

Aldehids
i cetones
Àcids
carboxíl·lics
Derivats
d'àcid
Amines
Amides
Nitrils
Nitroderivats
Resum nomenclatura

 Exercicis

Formulació orgànica(II)

Hidrocarburs insaturats

Estan formats per carboni i hidrogen, però contenen com a mínim un doble o triple enllaç. Per a cada enllaç adicional entre carbonis, l'hidrocarbur té dos àtoms d'hidrogen menys i es diu que presenta una insaturació. Així, si té un doble enllaç, tendrà una insaturació; si té un triple enllaç o dos dobles, tendrà dues insaturacions... Els dividirem en ALQUENS, de doble enllaç i ALQUINS, de triple enllaç.

ALQUENS

Són hidrocarburs que tenen al manco dos àtoms de carboni units per un doble enllaç. Si tan sols presenten un doble enllaç, tenen de fórmula molecular C nH 2n.

 • S'anomenen amb la terminació -è precedida de l'arrel corresponent. En cas de possible ambigüitat, s'ha d'especificar la posició del doble enllaç escrivint el nº més baix dels dos carbonis afectats. La numeració ha de començar per l'extrem més pròxim a un doble enllaç. Per exemple:
CH2=CH2 etè (etilè) CH2=CH-CH3 propè (propilè)
CH2=CH-CH2-CH3 but-1-è CH3-CH=CH-CH3 but-2-è
CH2=CH-CH2-CH2-CH3 pent-1-è CH3-CH=CH-CH2-CH3 pent-2-è
 • Quan hi ha més d'un doble enllaç, s'anomenen indicant la posició de cadascun d'ells i especificant amb -diè, -triè, etc, el nombre de dobles enllaços presents. Exemples:

CH2=CH-CH=CH2 buta-1,3-diè

CH2=CH-CH=CH-CH=CH2 hexa-1,3,5-triè

 • Quan presenten ramificacions, la cadena principal és aquella que conté més dobles enllaços. En segon terme, segueixen vigents les normes dels hidrocarburs ramificats. La numeració es fa començant per l'extrem més pròxim a un doble enllaç. Exemples:
6-etilnona-1,4-diè
3-metil-4-propilhexa-1,4-diè
 • Si algun substituent conté dobles enllaços, s'anomena afegint-li la terminació -nil. Es numera començant pel C unit a la cadena principal. Exemples:
CH 2=CH- etenil ( vinil)
CH3-CH=CH- prop-1-enil
CH2=CH-CH2- prop-2-enil
3-metilbut-1-enil


EXERCICIS:

 1. Formula: a) 3-metilhex-1-è; b) hepta-1,3,5-triè; c) but-2-enil; d) 5,5-dietil-7,7-dimetilocta-1,3-diè; e) 3,3-dimetil-2-(1-metilpropil)penta-1,4-diè.
 2. Anomena:

 

ALQUINS

Són hidrocarburs que presenten al manco dos àtoms de carboni units per un enllaç triple. Si tenen un sol enllaç triple, la seva fórmula molecular és CnH2n-2.

 • S'anomenen amb la terminació í precedida de l'arrel corresponent. En cas d'ambigüitat, s'indica la posició del triple enllaç amb el mateix sistema explicat per al doble enllaç.
 • Quan presenten més d'un triple enllaç, s'anomenen una sola vegada amb les terminacions -dií, -trií, etc, precedides dels seus localitzadors.
 • Si presenten ramificacions, la cadena principal és aquella que conté major nombre de triples enllaços ... (de forma anàloga als alquens). Si les ramificacions presenten triples enllaços se les anomena amb la terminació -nil. Exemples:
etí o acetilè
propí
but-2-í
buta-1,3-dií
hexa-1,4-dií
3-metil-3-propilpenta-1,4-dií
4-etinilocta-2,6-dií

 

HIDROCARBURS NO SATURATS AMB DOBLES I TRIPLES ENLLAÇOS

 • #Per anomenar-los, s'agafa com a cadena principal aquella que contingui un major nombre de dobles i triples enllaços, i es numera a partir de l'extrem més pròxim a un doble o a un triple enllaç. Si cal triar entre dobles i triples (mentre el nombre total sigui el mateix), es dóna preferència als dobles enllaços, tant en l'elecció de la cadena principal com en la numeració de la mateixa.
 • A l'hora d'escriure el nom, els dobles enllaços s'anomenen amb la terminació -en, -dien... (aquesta n la trobarem sem-pre que el nom no s'acabi amb l'alquè) precedida de l'arrel de la ca-dena principal i els localitzadors; a continuació s'ano-menen els triples enllaços amb la partícula -í, -dií... precedida dels localitzadors. Exemples:
but-1-en-3-í
pent-3-en-1-í
hexa-1,3-dien-5-í
3-etinil-4-(1-metilpropil)hexa-1,3,5-triè

EXERCICIS

 1. Formula: a) 4,6-dimetilnon-4-en-2-í; b) octa-1,5-dien-3,7-dií; c) 4-metil-3-(1-metiletil)hept-2-en-5-í; d) 5-(3-metilbut-3-enil)deca-1,3,7-trien-9-í
 2. 2. Anomena:
   
   

 3. Investiga el que puguis sobre l'etilè, el seu polímer, el polietilè, i sobre l'acetilè.

 

inici pàgina