Hidrocarburs
saturats
Hidrocarburs
insaturats
Hidrocarburs
cíclics
Hidrocarburs
aromàtics
Derivats
halogenats
Alcohols
i fenols

Èters

Aldehids
i cetones
Àcids
carboxíl·lics
Derivats
d'àcid
Amines
Amides
Nitrils
Nitroderivats
Resum nomenclatura

 Exercicis

Formulació orgànica(XIV)

Nitroderivats

   Són composts que deriven de la substitució d'un àtom d'hidrogen d'una cadena hidrocarbonada per un grup nitro -NO2.

  • S'anomenen amb el prefix nitro- indicant, si cal, la seva posició. El grup nitro no és mai la funció preferent, sempre s'anomena com un substituent. Exemples:
CH3-NO2 nitrometà
C6H5-NO2 nitrobenzè
2-nitroetilbenzè
2-nitrobutan-1-ol

EXERCICIS

  1. Formula: a) àcid 3-nitrobutanoic; b) 3-cloro-2-nitropentà; c) nitroetè; d) o-nitrotoluè.
  2. Anomena:

  3. Formula i cerca informació sobre el TNT (2,4,6-trinitrotoluè), la nitroglicerina (ester format a partir de la glicerina i l'àcid nítric) i l'àcid pícric (2,4,6-trinitrofenol).

pàgina anterior
inici pàgina