Hidrocarburs
saturats
Hidrocarburs
insaturats
Hidrocarburs
cíclics
Hidrocarburs
aromàtics
Derivats
halogenats
Alcohols
i fenols

Èters

Aldehids
i cetones
Àcids
carboxíl·lics
Derivats
d'àcid
Amines
Amides
Nitrils
Nitroderivats
Resum nomenclatura

 Exercicis

Formulació orgànica(X)

Derivats d'àcid: èsters, sals, anhídrids i halurs d'acil

Èsters i sals

Són composts derivats dels àcids carboxílics per substitució de l'àtom d'hidrogen del grup carboxílic per un radical hidrocarbonat (R) en els èsters, o per un catió metàl·lic a les sals (M). Es poden representar esquemàticament com:

àcid
èster
sal
 • S'anomenen canviant la terminació -ic de l'àcid per -at i a continuació s'anomena el catió metàl·lic o el radical. Exemples:
  Etanoat sòdic o acetat sòdic
  Etanoat de metil o acetat de metil
  ciclohexancarboxilat potàssic
 • Si les sals provenen d'àcids amb més d'un grup carboxílic, es poden substituir tots o només part dels hidrògens àcids. Si queden hidrògens sense substituir pel metall, s'empra el prefix hidrogen (de forma anàloga a les sals inorgàniques àcides). Exemples:

  hidrogenpropandioat de potassi
  propandioat de potassi
 • Si la funció ester no és la funció preferent (l'àcid està per davant), per anomenar-lo es fa acabar l'arrel del radical que substitueix l'hidrogen en oxicarbonil. Exemples:
  àcid 4-metoxicarbonilbutanoic
  àcid etoxicarboniletanoic
  5-hidroxi-3-oxo-heptanoat de (1-metilpropil)
  p-hidroxibenzoat d'etil

EXERCICIS

 1. Formula: a) feniletanoat d'etil; b) but-2-enoat d'isopropil; c) acetat càlcic; d) formiat de fenil; e) ciclopropancarboxilat de metil; f) àcid 4-metoxicarbonilbut-2-enoic
 2. Anomena:
  CH3-CH2-CH=CH-COOCH2-CH3 CH3OOC-COOCH3
  HOOC-CH=CH-COOCH3 KOOC-COOH

 3. Molts esters tenen una olor característica i s'empren a la indústria alimentària, per exemple: l'acetat d'isoamil (3-metilbutil) forma part de l'essència de plàtan; els butanoats d'etil i de pentil de la d'albercoc; l'acetat d'octil de la taronja.... Formula'ls i cerca'n d'altres.
  Els sabons tradicionals són sals dels àcids grassos. Informa't del seu mètode de fabricació i dels seus diferents tipus.

Anhídrids

   Són composts que es poden considerar derivats dels àcids per condensació de dues molècules amb la pèrdua d'una molècula d'aigua (la paraula anhídrid vol dir sense aigua).

 • Per formular-los, es formula primer l'àcid del qual deriven i, a partir de dues molécules, es condensen amb la pèrdua d'un grup OH i un H de cada grup àcid respectivament.
 • Per anomenar-los, simplement es canvia la paraula àcid per anhídrid.

Exemple:

2 molec. àcid acètic       anhídrid acètic + aigua

 + H2O

 

Halurs d'acil

   Són composts derivats dels àcids carboxílics per substitució del grup -OH per un àtom d'un halogen: F, Cl, Br o I.

 • S'anomenen com fluorur, clorur, bromur o iodur de i a continuació el nom de l'àcid del qual provenen acabat en -il envers de -ic. Si l'àcid s'anomena amb la terminació -carboxílic, es canvia a -carbonil. Exemples:
  CH3-COBr bromur d'etanoïl o bromur d'acetil
  C6H5-COCl clorur de benzoïl o de benzencarbonil
  CH2=CH-COI iodur de propenoïl
  COCl2 clorur de carbonil o fosgè (uns dels gasos emprats a la guerra química de la 1ª guerra mundial)
 • Són, en general, substàncies molt reactives i se solen emprar com a reactius de síntesi. Cerca informació del clorur d'acetil, un intermediari en la fabricació de l'aspirina.

pàgina anterior
inici pàgina
pàgina següent