IES Berenguer d'Anoia


Hidrocarburs
saturats
Hidrocarburs
insaturats
Hidrocarburs
cíclics
Hidrocarburs
aromàtics
Derivats
halogenats
Alcohols
i fenols

Èters

Aldehids
i cetones
Àcids
carboxíl·lics
Derivats
d'àcid
Amines
Amides
Nitrils
Nitroderivats
Resum nomenclatura

 Exercicis


Formulació orgànica


NORMES PER A FORMAR EL NOM

1. S'ha de triar la funció principal a partir de l'ordre de prioritat de la taula   que figura més avall. Aquesta funció decidirà l'acabament del nom de la cadena principal.

2. S'ha de triar la cadena principal aplicant les següents normes, en l'ordre en què figuren a la llista, fins trobar-ne una que decideixi, en cas de dues o més cadenes iguals:

a) aquella que conté el grup principal (*)
b) aquella que té més grups principals
c) aquella més insaturada (amb més dobles i triples enllaços en conjunt)
d) aquella més llarga
e) aquella que té més dobles enllaços
f) la que presenti els localitzadors més baixos i en l'ordre de prioritat que s'indica per:
     1) grups principals
     2) enllaços múltiples en conjunt
     3) dobles enllaços
g) la que tengui el major número possible de substituents i, en cas d'igualtat, la que els assigni els números més baixos

3. S'ha de numerar la cadena principal, des d'un extrem i assignant els números més baixos, en ordre d'importància, a:

a) al(s) grup(s) principal(s)
b) a dobles i triples enllaços en conjunt. En cas d'igualtat, als dobles enllaços.
c) als substituents; en igualtat de condicions tenen preferència segons l'ordre alfabètic.

4.  Es forma el nom, començant pels substituents en ordre alfabètic o de complexitat; a continuació la cadena principal acabada amb la terminació del grup principal.

 (*)Pot passar que la funció principal no s’inclogui dins la cadena principal (en els àcids i derivats, amides, nitrils i aldehids), quan el seu carboni estigui unit a un cicle o quan hi hagi tres o més repeticions de la funció principal en un mateix compost.(torna)


RESUM PREFERENCIES GRUPS FUNCIONALS
(**)

   A la següent taula hi trobareu els principals grups funcionals, ordenats segons l'ordre de preferència, i també el prefixos o sufixos amb què s'han d'anomenar. Qualsevol grup serà preferent respecte a tots aquells que estiguin més avall a la taula. Si un compost no presenta cap d'aquests grups funcionals, s'haurà d'anomenar amb les normes dels hidrocarburs, com un substituent més.
   Per a més informació, anau a l'apartat corresponent a cada tipus de compost.

GRUP FUNCIONAL

Sufix GRUP PREFERENT

Sufix SUBSTITUENT

(torna)

El seu C està dins la cadena principal El seu C no està dins la cadena principal (***)  
ACID CARBOXILIC -oic (àcid) -carboxílic (àcid) carboxi
ESTER -oat de -carboxilat de (radical)oxicarbonil
HALUR D'ACIL -ur de -oïl -ur de carbonil (halogen)carbonil
AMIDA -amida -carboxamida carbamoïl
NITRIL -nitril -carbonitril ciano
ALDEHID -al -carbaldehid formil
CETONA -ona --- oxo
ALCOHOL/FENOL -ol --- hidroxi
AMINA -amina --- amino
ETERS (èter) --- (radical)oxi

 

(**) Els grups funcionals que no surten al resum, s'anomenen sempre com a substituents, simplement ordenant-los per ordre alfabètic (tenen la mateixa importància que els radicals hidrocarbonats).     (torna)

 (***) Els noms d'aquesta columna, i els seus equivalents de la darrera, inclouen l'àtom de carboni del grup funcional corresponent; per això, aquest carboni no s'ha de comptabilitzar dins la cadena principal.   (torna)