IES Berenguer d'Anoia


Departament de Física i Química

Formulació inorgànica(VII)
Hidrurs
Òxids i peròxids
Binaris metall-no metall
Hidròxids
Oxoàcids
Sals

Ions


Ions

Són àtoms o agregats d'àtoms que tenen càrrega elèctrica, positiva o negativa.

Ions monoatòmics

Estàn formats per un sol àtom amb càrrega elèctrica. Els ions positius es diuen cations i són àtoms que han perdut electrons. Els ions negatius es diuen anions i són àtoms que han guanyat electrons.

# Els cations s'anomenen amb la paraula ió o catió i el nom del metall. S'empra generalment la nomenclatura d'Stock.

Exemples:     

          ió o catió calci (Ca++), catió alumini (Al3+), catió ferro (II) (Fe++), catió potassi (K+), catió crom (II) (Cr++), ió o catió estany (Sn4+), catió hidrogen o protó (H+).

# Els anions s'anomenen amb la paraula ió o anió i acabant l'arrel del element en ur.

Exemples:     

          anió clorur (Cl-), anió bromur (Br-), ió iodur (I-), anió fluorur (F-), anió sulfur (S=), ió selenur (Se=), anió tel·lurur (Te=), anió hidrur (H-),

Ions poliatòmics

Són agregats d'àtoms amb càrrega elèctrica positiva (cations) o negativa (anions).

# Els cations poliatòmics no són gaire freqüents. Generalment tenen un nom particular.

Exemples:       

                    el catió amoni (NH4+) i el catió hidroni (H3O+).

# Els anions poliatòmics es poden considerar que provenen de composts iònics o amb molècules polars que es dissocien dins aigua (sals, àcids, hidròxids...). A efectes de formulació, es pot considerar que provenen dels àcids, per pèrdua d'un o més àtoms d'hidrogen (excepte alguns amb noms particulars que se citen més avall).

# A la nomenclatura tradicional s'anomenen canviant les terminacions ós/ic dels àcids per it/at.

#A la nomenclatura sistemàtica s'elimina la paraula "d'hidrogen" del nom del àcid.

Exemples:

ió o anió dicromat Cr2O72-
anió bicarbonat o hidrogencarbonat HCO3-
anió sulfit SO3=
anió nitrat NO3-
anió fosfat PO43-
anió  trioxoclorat (V) ClO3-
anió hipoclorit ClO-

 

# N'hi d'altres amb noms particulars, que provenen d'altres tipus d'àcids o d'altres tipus de composts. Per exemple:

anió cianur CN-
anió sulfocianur SCN-
anió hidroxid OH-
anió òxid O2-
anió peròxid O22-

inici pàgina