IES Berenguer d'Anoia
Departament de Física i Química

Formulació inorgànica(VI)
Hidrurs
Òxids i peròxids
Binaris metall-no metall
Hidròxids
Oxoàcids
Sals

Ions


Oxosals

Es poden considerar derivades dels oxoàcids per substitució de l'hidrogen per un metall.

# S'anomenen amb l'arrel de l'àcid acabada en at /it segons l'àcid acabi en ic/ós respectivament, i a continuació el nom del metall especificant la seva valència si cal, ja sigui amb terminació ic o ós o amb xifres romanes segons la nomenclatura.

# A la nomenclatura sistemàtica, es canvia la terminació de l'àcid sempre per at .

# Es formulen a partir de l'àcid corresponent substituint els seus hidrògens pel metall. El metall sempre s'escriu a l'esquerra del tot.

Exemples:

sulfat de sodi (àcid sulfúric  H2SO4) Na2­SO4  
sulfit de calci (àcid sulfurós H2SO3) Ca2(SO3)2 CaSO3
carbonat de ferro (III) (H2CO3) Fe2(CO3)3  
nitrit de bari   Ba(NO2)2  
fosfat amònic   (NH4)3PO4  
dicromat de potassi   K2Cr2O7  
ortosilicat de platí (II)   Pt2SiO4  
borat d'estronci    Sr3(BO3)2  
metaarsenit de coure(II)   Cu(AsO2)2  
nitrat d'argent    AgNO3  
fosfit de cinc   Zn3(PO3)2  

EXERCICIS:

1. Formula: clorit de níquel (III), perclorat potàssic, carbonat càl­cic, sulfit de ferro (II), permanganat de potassi, ortosilicat d'alumi­ni, trioxoiodat (V) de liti, disulfat de coure (II), fosfat d'alu­mini, seleniat de crom (III), hipoclorit sòdic, difosfit de sodi, sulfat càlcic, manganat de crom (II), borat de cobalt (II).

2. Anomena: Zn(NO3)2, Ag2CO3, Co(ClO4)3, Cd(IO)2, SnSO3, K2CrO4, (NH4)2SO4, BaSO4, NH4NO2.

3. Investiga el que puguis sobre la pedra calcària, la calcita, el marbre, el guix i el lleixiu.

Sals àcides

          Són sals que contenen algun àtom d'hidrogen que no ha estat substituït pel metall. Per exemple, a partir de l'àcid sulfúric, podem formar una sal substituint tan sols un dels hidrògens per un metall, potassi per exemple:          K H SO4

# A la nomenclatura clàssica, s'anomenen posant el prefix bi- davant el nom de la sal. A la nomenclatura sistemàtica, es posa el prefix hidrogen.

Exemples:

bisulfat potàssic o hidrogensulfat de potassi KHSO4
bicarbonat sòdic o hidrogencarbonat de sodi NaHCO3
hidrogenfosfat de bari BaHPO4
dihidrogenborat de rubidi RbH2BO3
hidrogencarbonat de calci Ca(HCO3)2
hidrogensulfur de sodi NaHS
hidrogenselenur de mercuri (II) Hg(HSe)2

EXERCICI: Cerca informació sobre els components dels antiàcids que es venen a les apotecaries.

Sals dobles (optatiu, només per a segon de batxillerat)

Estan formades per un anió i dos cations, generalment metàl·lics.

# S'anomena primer l'anió seguit dels cations per ordre alfabètic.

Exemples:

sulfat de potassi i sodi KNaSO4
clorur de beril·li i liti  BeLiCl3
carbonat de calci i magnesi CaMg(CO3)2
fosfat de cobalt (II) i sodi CoNaPO4

Sals hidratades (hidrats)

Són sals que es presenten amb algunes molècules d'aigua a la seva estructura cristal·lina. Moltes sals comercials són hidrats i aquest fet repercuteix molt sobre la seva massa molecular.

# S'anomenen afegint darrera el nom de la sal, el mot hidrat precedit del prefix que indiqui el nombre de molècules d'aigua existents a la seva estructura.

Exemples:

sulfat de magnessi heptahidrat  MgSO4 ·7H2O
clorur de ferro (III) hexahidrat FeCl3 ·6H2O
carbonat de sodi decahidrat Na2CO3 ·10H2O
sulfat de coure (II) pentahidrat CuSO4 ·5H2O

inici pàgina

Peroxoàcids i peroxosals (optatiu, només per a segon de batxillerat)

Són àcids que resulten de substituir un espècie O2-  (oxo) per l'agrupació peroxo (O22-)

# S'anomenen afegint el prefix per o peroxo al nom de l'àcid.

Exemples:     

          àcid peroxosulfúric           H2SO5            per(oxo)sulfat de potassi          K2SO5

          àcid peroxobòric              H3BO4            per(oxo)borat sòdic            Na3BO4

inici pàgina

Tioàcids i tiosals (optatiu, només per a segon de batxillerat)

Són àcids que han canviat un O2-  per un grup S2-.

# S'anomenen afegint el prefix tio al nom del àcid.

Exemple:          àcid tiosulfúric          H2S2O3                     tiosulfatsòdic            Na2S2O3

Sals bàsiques (optatiu, només per a segon de batxillerat)

Estan formades per un catió i dos anions, un dels quals és l'hidroxi.

# S'anomenen igual que les sals àcides canviant el prefix hidrogen per hidroxi.

Exemples:

hidroxinitrat de magnesi      MgNO3OH          hidroxiclorur de calci                CaClOH

hidroxicarbonat de ferro(III)   FeCO3OH                dihidroximetafosfat d'alumini     AlPO3(OH)2


inici pàgina
pàgina següent