IES Berenguer d'Anoia
Departament de FÝsica i QuÝmica

Formulaciˇ inorgÓnica(V)
Hidrurs
Ďxids i per˛xids
Binaris metall-no metall
Hidr˛xids
OxoÓcids
Sals

Ions


OxoÓcids

Sˇn composts de fˇrmula general  HxEyOz, on E Ús un element no metÓlĚlic o bÚ un metall de transiciˇ amb estat d'oxidaciˇ elevat (per exemple, Cr o Mn).

# Amb la nomenclatura tradicional o clÓssica  s'anomenen com Ócid i a continuaciˇ el nom de l'element no metÓlĚlic amb la terminaciˇ i el prefix adequats per indicar la seva valŔncia. Per exemple:

          H2SO4            el sofre Ús sofre (VI) per tant Ócid sulf˙ric

          HClO              el clor Ús clor (I) per tant Ócid hipoclorˇs

          H2CrO4             Ócid cr˛mic                       

            HNO2                Ócid nitrˇs

         

# Es poden formular fent primer la fˇrmula de l'˛xid del no metall i a continuaciˇ sumant-li una molŔcula d'aigua. Per exemple, per formular l'Ócid sulf˙ric, primer formulam l'˛xid sulf˙ric, SO3, i desprÚs li sumam aigua: SO3 + H2O = H2SO4.

MÚs exemples:

Ócid carb˛nic CO2 + H2O   H2CO3
Ócid clorˇs Cl2O3 + H2O H2Cl2O4 HClO2
Ócid percl˛ric Cl2O7 + H2O H2Cl2O8 HClO4

# Amb la nomenclatura sistemÓtica, s'indica el nombre d'oxÝgens que tÚ l'Ócid amb un prefix numeral seguit de la partÝcula oxo; a continuaciˇ s'anomena l'arrel de l'element acabada en at seguida de la valŔncia de l'element dins parŔntesi i per acabar s'afegeix d'hidrogen. Per exemple:

                             H2SO4            tetra-oxo-sulfat (VI) d'hidrogen 

                             HNO2             dioxonitrat (III) d'hidrogen

                             HBrO3            trioxobromat (V) d'hidrogen

         Hi ha tambÚ la possibilitat de no indicar la valŔncia de l'element i en el seu lloc especificar el nombre d'Ótoms d'hidrogen que tÚ l'Ócid. AixÝ: H2SO4   tetraoxosulfat de dihidrogen

          Hi ha encara una altra possibilitat: emprar la terminaciˇ  -ic en lloc de -at comenšant el nom per Ócid i prescindint d'anomenar l'hidrogen. Exemples:

                             H2SO4          Ócid tetraoxosulf˙ric (VI)

                             HClO2          Ócid dioxocl˛ric (III)

                             H2SiO3          Ócid trioxosilÝcic (IV)

(*) Recomanam emprar preferentment la nomenclatura tradicional.

EXERCICIS

1. Formula: Ócid peri˛dic, dioxoclorat (III) d'hidrogen, Ócid selenˇs, Ócid sulfhÝdric, Ócid br˛mic, Ócid sulfurˇs, Ócid nÝtric, tetraoxobromat (VII) d'hidrogen, Ócid hipobromˇs, Ócid clorhÝdric, Ócid cr˛mic, Ócid mangÓnic y Ócid permangÓnic.

2. Anomena (amb les dues nomenclatures): H2TeO3, HBrO, HIO3, HMnO4, H2CO3, H2CrO4. HaurÓs de cercar primer l'estat d'oxidaciˇ de l'element central recordant que l'oxigen tÚ estat d'oxidaciˇ -2 i l'hidrogen +1.

3.HaurÓs sentit parlar d'un tipus de contaminaciˇ molt de moda actualment, la pluja Ócida. Investiga en quŔ consisteix i si coneixes a Mallorca alguna possible font d'aquesta contaminaciˇ.

inici pÓgina

OXOACIDS  POLIHIDRATATS

Sˇn oxoÓcids formats per la uniˇ d'una molŔcula d'˛xid amb 2 o mÚs molŔcules d'aigua. Es poden donar en els elements B, Si, P, As i Sb.

# Es formulen addicionant a una molŔcula d'˛xid un nombre convenient de molŔcules d'aigua:

# S'anomenen emprant els prefixos meta quan s'addiciona una molŔcula d'aigua i orto quan se n'adiciona mÚs d'una. (*)
- el prefix meta indica una molŔcula d'aigua
- el prefix orto indica 2 molŔcules d'aigua per als elements de valŔncia parell i 3 molŔcules d'aigua per als de valŔncia senar.

(*) El prefix orto de vegades no s'especifica:
Si trobam o deim Ócid fosf˛ric, Ócid fosforˇs o Ócid b˛ric, ens referim als Ócids ortofosf˛ric, ortofosforˇs  i ortob˛ric.
P
er tots els altres, recomanam indicar aquests prefixos (meta i orto) per evitar confusions. 

Exemples:

Ócid metafosf˛ric P2O5 + H2O H2P2O6 HPO3
Ócid fosf˛ric P2O5 + 3H2O H6P2O8 H3PO4
Ócid ortosilÝcic SiO2 + 2H2O H4SiO4    
Ócid b˛ric B2O3 + 3H2O H3BO3    
Ócid fosforˇs P2O3 + 3H2O H3PO3    
Ócid metaarseniˇs As2O3 + H2O H2As2O4 HAsO2
trioxofosfat (III) d'hidrogen HPO3        
tetraoxofosfat (V) d'hidrogen H3PO4        

inici pÓgina      

ISOPOLIACIDS

Sˇn Ócids que contenen a la seva molŔcula mÚs d'un Ótom de l'element central. Sˇn freqŘents els diÓcids, que en contenen dos. Aquests s'anomenen emprant el prefix di.

# Es formulen afegint 2 molŔcules d'aigua a una d'˛xid per als elements de valŔncia senar o afegint 1 molŔcula d'aigua a dues molŔcules d'˛xid per als elements de valŔncia parell. Exemples:

Ócid difosf˛ric P2O5 + 2H2O H4P2O7
Ócid disulf˙ric 2 SO3 + H2O H2S2O7
Ócid dicr˛mic 2 CrO3 + H2O H2Cr2O7

# Els diÓcids tambÚ es poden formular restant una molŔcula d'aigua a dues molŔcules d'Ócid. AixÝ:

Ócid difosf˛ric 2 H3PO4 - H2O H4P2O7
Ócid disulf˙ric 2 H2SO4 - H2O H2S2O7
Ócid difosforˇs 2 H3PO3 - H2O H4P2O5
Ócid dicr˛mic 2 H2CrO4 - H2O H2Cr2O7

# Els triÓcids i/o poliÓcids no segueixen una norma general.


inici pÓgina
pÓgina segŘent