IES Berenguer d'Anoia
Departament de Física i Química

Formulació inorgànica(V)
Hidrurs
Òxids i peròxids
Binaris metall-no metall
Hidròxids
Oxoàcids
Sals

Ions


Oxoàcids

Són composts de fórmula general  HxEyOz, on E és un element no metàl·lic o bé un metall de transició amb estat d'oxidació elevat (per exemple, Cr o Mn). A partir de les normes IUPAC 2005, hi ha importants canvis en la seva nomenclatura: s'accepten encara bastants noms tradicionals (amb algunes puntualitzacions), desapareix la nomenclatura sistemàtica (tipus tetraoxosulfat(VI) d'hidrogen) i es recomana emprar la nomenclatura d'addició o la d'hidrogen sobretot si es vol donar informació sobre l'estructura de l'oxoàcid.

Per això, mantenim les normes de la nomenclatura tradicional i, només per al batxillerat, comentarem les nomenclatures d'addició i d'hidrogen.

# Amb la nomenclatura tradicional o clàssica  s'anomenen com àcid i a continuació el nom de l'element no metàl·lic amb la terminació i el prefix adequats per indicar la seva valència. Recordem els noms tradicionals per indicar les valències:


Nombres d'oxidació

hipo .......... ós
-ós
-ic
per............ic
Halògens (Cl, Br, I)
+1
+3
+5
+7
Amfígens (S, Se, Te)
+2
+4
+6

Nitrogenoides (N, P, As, Sb)

+3
+5

Carbonoides (C, Si)


+4

Bor


+3

Crom


+6

Manganès


+6
+7

Exemples:

          H2SO4            el sofre és sofre(VI), per tant àcid sulfúric

          HClO              el clor és clor(I), per tant àcid hipoclorós

          H3PO4            P(V), per tant  àcid fosfòric  

          HNO2             N(III), per tant  àcid nitrós

          HBrO4            el brom és brom(VII), per tant àcid perbròmic

# La nomenclatura d'addició requereix conèixer l'estructura d'enllaç dels oxoàcids. Aquests, en general, estan formats per un àtom central envoltat d'una sèrie de lligants:

    • cada hidrogen àcid està unit a un oxigen formant un grup OH que és el que s'uneix a l'element central. Aquests grups s'anomenen com a hidròxid amb el prefix que indiqui el seu número.
    • la resta d'oxígens estan units directament a l'àtom central. S'anomenen com a òxid amb el prefix multiplicador si és necessari.
    • Si hi hagués algun hidrogen no àcid, s'anomena com a hidrur.
El nom es forma començant pels lligants en ordre alfabètic i finalment s'anomena l'element central. Per exemple, l'àcid sulfúric H2SO4 té  com a estructura:
estructura d'enllaç de l'àcid sulfúric
és a dir, té dos grups hidròxid i dos oxígens units al sofre. El seu nom seria:

dihidroxiddioxidsofre

# La nomenclatura d'hidrogen considera els oxoàcids formats per hidrògens units a un anió. Anomena primer els hidrògens com di, tri...hidrogen i a continuació l'anió entre parèntesi d'acord amb l'esquema: (prefix)oxid(prefix)element-at. (Vegeu més detall a l'apartat d'ions). Per exemple, l'àcid sulfúric H2SO4, amb 2 H i 4 O seria:

dihidrogen(tetraoxidsulfat)

Exemples:


Tradicional
Hidrogen
Addició
HClO
àcid hipoclorós
hidrogen(oxidclorat)
hidroxidclor
HNO2
àcid nitrós
hidrogen(dioxidnitrat)
hidroxidoxidnitrogen
H2CrO4 àcid cròmic
dihidrogen(tetraoxidcromat)
dihidroxiddioxidcrom
H2CO3àcid carbònic
dihidrogen(trioxidcarbonat)
dihidroxidoxidcarboni
HMnO4àcid permangànic
hidrogen(tetraoxidmanganat)
hidroxidtrioxidmanganès

# Es poden formular fent primer la fórmula de l'òxid de l'element i a continuació sumant-li una molècula d'aigua. Per exemple, per formular l'àcid sulfúric, primer formulam l'òxid de sofre(VI), SO3, i després li sumam aigua: SO3 + H2O = H2SO4.

Més exemples:

àcid carbònic CO2 + H2O   H2CO3
àcid clorós O3Cl2 + H2O H2Cl2O4 HClO2
àcid perclòric O7Cl2 + H2O H2Cl2O8 HClO4


EXERCICIS

1. Formula: àcid periòdic, hidroxidoxidclor (àcid clorós), àcid selenós, àcid sulfhídric, àcid bròmic, àcid sulfurós, àcid nítric, hidrogen(tetraoxidbromat), àcid hipobromós, àcid clorhídric, àcid cròmic, àcid mangànic y àcid permangànic.

2. Anomena: H2TeO3, HBrO, HIO3, HMnO4, H2CO3, H2CrO4. Per a la nomenclatura tradicional, hauràs de cercar primer el nombre d'oxidació de l'element central recordant que l'oxigen té -2 i l'hidrogen +1.

3.Hauràs sentit parlar d'un tipus de contaminació molt de moda actualment, la pluja àcida. Investiga en què consisteix i si coneixes a Mallorca alguna possible font d'aquesta contaminació.

inici pàgina

OXOACIDS  POLIHIDRATATS

Són oxoàcids formats per la unió d'una molècula d'òxid amb 2 o més molècules d'aigua. En els següents elements, són els acids més comuns: B, Si, P, As i Sb.

# Es formulen addicionant a una molècula d'òxid un nombre convenient de molècules d'aigua:

# S'anomenen amb la nomenclatura tradicional emprant els prefixos meta quan s'addiciona una molècula d'aigua i orto quan se n'adiciona més d'una. (*)
- el prefix meta indica una molècula d'aigua
- el prefix orto indica 2 molècules d'aigua per als elements de valència parell i 3 molècules d'aigua per als de valència senar.

(*) El prefix orto  no s'ha d'especificar en el cas de B, Si, P, As i Sb. Per exemple, si veim àcid fosfòric, àcid fosforós, àcid bòric..., ens referim als àcids ortofosfòric, ortofosforós  i ortobòric., encara que no es posa el prefix al nom.
El prefix meta només s'ha d'especificar en el cas de
B, Si, P, As i Sb. Per als altres elements, no s'especifica.
# Pel que fa a les nomenclatures d'addició i d'hidrogen, funcionen exactament igual que en els àcids en general.

Exemples:

àcid metafosfòric
P2O5 + H2O H2P2O6 HPO3
àcid fosfòric (orto)
P2O5 + 3H2O H6P2O8 H3PO4
àcid silícic  (orto) SiO2 + 2H2O H4SiO4    
àcid bòric  (orto) B2O3 + 3H2O H3BO3    
àcid fosforós  (orto) P2O3 + 3H2O H3PO3    
àcid arsèniós As2O3 +3H2O H6As2O6 H3AsO3
hidroxidioxidfosfor / hidrogen(trioxidfosfat)
HPO3        
trihidroxidoxidfosfor / trihidrogen(tetraoxidfosfat)
H3PO4        

inici pàgina      

ISOPOLIACIDS

Són àcids que contenen a la seva molècula més d'un àtom de l'element central. Són freqüents els diàcids, que en contenen dos. Aquests s'anomenen emprant el prefix di.

# Es formulen afegint 2 molècules d'aigua a una d'òxid per als elements de valència senar o afegint 1 molècula d'aigua a dues molècules d'òxid per als elements de valència parell. Exemples:

àcid difosfòric P2O5 + 2H2O H4P2O7
àcid disulfúric 2 SO3 + H2O H2S2O7
àcid dicròmic(*) 2 CrO3 + H2O H2Cr2O7

# Els diàcids també es poden formular restant una molècula d'aigua a dues molècules d'àcid. Així:

àcid difosfòric 2 H3PO4 - H2O H4P2O7
àcid disulfúric 2 H2SO4 - H2O H2S2O7
àcid difosforós 2 H3PO3 - H2O H4P2O5
àcid dicròmic(*) 2 H2CrO4 - H2O H2Cr2O7

# Els triàcids i/o poliàcids no segueixen una norma general.

(*) Només en vistes a fer els dicromats


inici pàgina
pàgina següent